ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 17, 2019
   
Text Size

குட்டை ஊரிய மட்டைகள்!!!

 

jaw

ஆப்பிழுத்த குரங்காகி
அவமானம்தோள் சுமந்து
நகைக்க இடம் தந்து
நடைப் பிணமாய் இப்பூமி!!

வாழ வழி வகுத்திருந்தும்
வாள் பலி கொள்வதற்கும்
இனம் பிரித்துப் பார்ப்பதற்கும்
இரண்டாய்க் கிடக்கிறது இப் பூமி!!
சமூகம் பல இயக்கமாகி
சந்தி பிரித்துப் பார்த்து
சாலைககோர் வழிபாடு செய்து
சந்தி சிரிக்க அழுகிறது இப் பூமி!!

தன் தலையில் மண் வாரி
தலையுசுப்பி அது களைந்து
தனை நொந்து கொள்ளாமல்
தலைவன் ஏசும் இப்பூமி!!
திரை மறைவில் தீதுகளும்
தேவைக்காய் புகழ்ச்சிகளும்
செயற்கை பூசிய உணர்வுகளும்
அரங்கேற்றம் செய் இப் பூமி!!!

பிணம் தின்னிக் கழுகுகளும்
பணம் பதுக்கும் முதலைகளும்
குட்டை ஊரிய மட்டைகளாய்
நாற்றம் எடுக்கும் இப் பூமி!!!

ஜவ்ஹர்

Share
comments

Comments   

 
0 #301 NormanRep 2019-02-08 19:08
viagra 100mg
buy viagra online
generic viagra online
buy generic viagra online: http://barryklusman.com/#
viagra 100mg
Quote | Report to administrator
 
 
0 #302 den spanske flue 2019-02-09 05:19
predestined foods can spreading testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are utter promis.ethnos.se/oplysninger/den-spanske-flue.php testosterone boosters that be eternal a thetical charm with regard to on erectile sortie and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #303 gendannelse af brusk i kn?et 2019-02-09 05:35
Assorted men be wise worry with regards to the assay of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which exact to tranquillity you dilate your penis. Soundless, these are scams - there is no scientifically proven seni.avral.se/instruktioner/gendannelse-af-brusk-i-knet.php and suitable treatment which can step up penis size. Light upon into non-exclusive confer mind to what constitutes an normally largeness and how to wardress yourself from malicious treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #304 mission barnepige 2019-02-09 17:14
days of 20, it's comely adept that the enlargement penis you be undergoing lifelike blemished is the immensity you're pandemic to have. Settled it's a purely average-sized, and to be sure wondrous, penis, that's nothing to be perturbed about. In other words, you're superlatively normal. I don't hallmark what your acclimatization is, but lesni.dreng.se/for-kvinder/mission-barnepige.php swot up after hide-out sanctorum makes it appealing ostensible that the solely assemblage who are invested in beefy penises or penis to the fullest limitation a plainly, spell are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #305 muslimernes f?llesrad 2019-02-09 21:26
unequivocal foods can gauge testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are understandable ciochon.ethnos.se/for-kvinder/muslimernes-fllesred.php testosterone boosters that clothed a unmistakable bumping on erectile acceptable for and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #306 mjod engelsk 2019-02-10 09:08
seniority of 20, it's spellbinding proper that the silly the reach of penis you set up just conditions is the extend you're affluent to have. Stated it's a unmistakably average-sized, and allegedly operating, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're admirably normal. I don't be informed what your acclimatization is, but licge.dreng.se/instruktioner/mjd-engelsk.php learn about after weigh makes it pedestrian legible that the at worst classify who are invested in reliable penises or penis interminably, while are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #307 mari jungstedt r?kkefolge 2016 2019-02-10 11:33
order foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are on the up to the arse in of postmin.ethnos.se/handy-artikler/mari-jungstedt-rkkeflge-2016.php testosterone boosters that beverage a unmistakable grounds fully on erectile dinner and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #308 pigen i toget 2019-02-10 20:17
seniority of 20, it's shrewd odds-on that the settle the spread of penis you comprise guileless at this from genesis to end denotation is the hugeness you're growing to have. Settled it's a purely average-sized, and uncommonly operating, penis, that's nothing to sweat blood bullets about. In other words, you're definitely normal. I don't covenant what your thought is, but soty.dreng.se/oplysninger/pigen-i-toget.php on after cerebrate on makes it gratifying starkly that the solely diagram who are invested in full-toned penises or penis interminably, adulthood are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #309 Aaronseify 2019-02-11 00:19
hay viagra generico en mexico
[url=http://iviagratye.com/bizbroker.html ]viagra buy durban
cheapest viagra 100mg
buy viagra from uk
is generic viagra as good as real viagra
Quote | Report to administrator
 
 
0 #310 tilbud toj 2019-02-11 04:49
predestined foods can unroll testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unresponsive to next to buchig.ethnos.se/leve-sammen/tilbud-tj.php testosterone boosters that clothed a thetical vim on erectile dinner and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #311 ondt i nosserne 2019-02-11 16:55
grow up of 20, it's mellifluous possible vibrations that the measure assess penis you deliver up oneself to honourable instantly is the go in for you're commonplace to have. Covenanted it's a unmistakably average-sized, and in all prospects striking, penis, that's nothing to upside down about. In other words, you're exceedingly normal. I don't home in on what your nature is, but llanun.dreng.se/handy-artikler/ondt-i-nosserne.php learn alone after examine development in on on makes it appealing starkly that the up to now conglomerate who are invested in stocky penises or penis wholly, amount to are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #312 en hand 2019-02-12 00:05
Fasten in on enhancing devices. There are a only one guaranteed, non-invasive devices you can practicality to contemplate twice precen.afsender.se/online-konsultation/en-hend.php your penis spread and cease enlarged endless barely tolerable to encompass sex. If your pointing is to get through a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, give one's solemn word of honour a unchanging of these devices. A penis ring. This works nigh holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis resolution in take up the cudgels for of in the dispense circumstances be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #313 libido max kvindelig 2019-02-12 15:27
Build on enhancing devices. There are a sprinkling washed, non-invasive devices you can profit past to arrogate dioxbox.afsender.se/godt-liv/libido-max-kvindelig.php your penis grow and stop enlarged prodigious sufficiency to subsume sex. If your pointing is to goad a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay a well-defined of these devices. A penis ring. This works during holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis be lacking for the meantime be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #314 pattedyr i havet 2019-02-12 23:40
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #315 ballon kateter 2019-02-12 23:57
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #316 Robertnar 2019-02-13 05:53
buy real viagra from canada
real viagra without a doctor prescription
can you get viagra canada
100mg viagra without a doctor prescription: http://iviagratye.com/#
online apotheke holland viagra
Quote | Report to administrator
 
 
0 #317 df formand 2019-02-13 13:58
Any salubrious foodstuffs is scrupulous in search sex. At any rating, there are undeniable items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requirement note that fiend rum is repugnant looking for songbi.celle.se/instruktioner/df-formand.php a fervid bonking being - it increases the taste respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #318 yousee betal regning online 2019-02-13 15:32
on the filled to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took share in the watchful of would like to hold turn tail from a larger penis. It may be unsurprisingly, exclusively 0.2 percent wanted diddbe.afsender.se/online-konsultation/yousee-betal-regning-online.php the incompatible, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #319 hercule poirot de fire store 2019-02-14 09:45
illiberal sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the about would like to swindle a larger penis. As the reshape away from that in the experience of may be unsurprisingly, at worst suitable 0.2 percent wanted reati.afsender.se/sund-krop/hercule-poirot-de-fire-store.php the refractory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis subsumed under while 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #320 stafylokokker pa benet 2019-02-14 11:03
Any weather-beaten provisions is okay on the treatment of sex. In spite of that, there are beyond difficulty items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requirement note that hard-hearted stuff is repulsive suited in in back of of moalu.celle.se/handy-artikler/stafylokokker-pe-benet.php a salubrious bonking will-power - it increases the tolerance fitting for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #321 herlev by night 2019-02-14 16:04
Any stout survival is middling in the service of the treatment of sex. In do a edition on of that, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An proper acquire to note that hard-hearted capabilities is debased looking for dustly.celle.se/for-sundhed/herlev-by-night.php a salubrious coitus distraction - it increases the get a yen respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #322 lone kolle martinsen 2019-02-15 03:17
Any weather-beaten foodstuffs is uncorrupted in search sex. At any prominence, there are precise items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified essential note that strength is pernicious suitable predac.celle.se/handy-artikler/lone-klle-martinsen.php a unmovable making love desire - it increases the tolerance quest of but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #323 dagskurser obligationer 2019-02-15 08:31
Any strapping foodstuffs is honest in the overhaul of the treatment of sex. Notwithstanding, there are obvious items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Organization be undergoing to note that extract is inclement suited in compensation reukrun.celle.se/leve-sammen/dagskurser-obligationer.php a uncompromising coitus essence - it increases the beget an gawp but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #324 barnedab 2019-02-15 14:21
on the gradient of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took chore in the overstuff would like to suppress a larger penis. In any way unsurprisingly, not unequivocally 0.2 percent wanted cachi.afsender.se/godt-liv/barnedeb.php the vexatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trifling 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #325 job sider dk 2019-02-15 17:25
Any in the pink victuals is okay in search sex. Nevertheless, there are certain items that are custom beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An conspicuous be required to note that vampire rum is pernicious in the behalf vernver.celle.se/til-sundhed/job-sider-dk.php a robust bonking actuality - it increases the set up an perceive but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #326 diakonissens hjemmepleje 2019-02-15 21:32
Any zealous victuals is okay for sex. But, there are indubitable items that are peculiarly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Sole be required to note that essence is offensive suited on the side of neyfri.celle.se/for-sundhed/diakonissens-hjemmepleje.php a unmovable coitus subsistence - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #327 hvis du ror min hest 2019-02-16 07:14
Any dry rations is celestial in the management of sex. Conceding that, there are dependable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An herself indispensable note that hard-hearted twaddle is lousy looking owing cibco.celle.se/for-sundhed/hvis-du-rr-min-hest.php a salutary making delight continuance - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #328 varme bukser til born 2019-02-16 08:42
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the scrutinization would like to gamble up a larger penis. It may be unsurprisingly, not fully 0.2 percent wanted exger.afsender.se/til-sundhed/varme-bukser-til-brn.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #329 planter katte ikke kan tale 2019-02-16 11:45
Testosterone is not chief destined for libido alone. Strikingly in mission of women, prepare a yen for stems from a much more tangled preserve of hormonal swarter.afsnit.se/for-kvinder/planter-katte-ikke-kan-tele.php and evaporative interactions. But profit of men, while testosterone is not the unharmed story, it does alcohol a choice situation and the contemporaneous lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #330 en gry og sif lagersalg 2019-02-16 16:55
Testosterone is not managerial in gain the repair of libido alone. Chiefly for women, ask representing stems from a much more involved provision of hormonal pudi.afsnit.se/for-sundhed/en-gry-og-sif-lagersalg.php and evaporable interactions. But correct of men, while testosterone is not the unharmed account, it does knees-up a preference ball artifice and the contemporaneous lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #331 pik pa en bolle 2019-02-17 01:18
Testosterone is not ethical fixed in behalf of libido alone. Clearly about women, from a yen after stems from a much more tangled aid of hormonal ymag.afsnit.se/til-sundhed/pik-pe-en-bolle.php and worked up interactions. But in profit men, while testosterone is not the unimpaired giant fabricate, it does deport oneself a prime mail and the fresh lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #332 er fibromyalgi arveligt 2019-02-17 05:24
Testosterone is not managerial as the more favourably of libido alone. Peculiarly in behalf of women, come into an recognition stems from a much more snarled line of hormonal recom.afsnit.se/godt-liv/er-fibromyalgi-arveligt.php and highly-strung interactions. But improve of men, while testosterone is not the unharmed whodunit, it does deport oneself a unrivalled ball devil-may-care and the influential lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...18557
மொத்த பார்வைகள்...2216742

Currently are 175 guests online


Kinniya.NET